بمنظور دستيابى به حداكثر ايمنى و راحتی، بسیار حائز اهمیت است که تايرها هميشه در بهترین وضعيت ممکن نگهدارى شوند. با شناخت دقیق ویژگی ها و مشخصات تایر مورد نیاز با توجه به نوع کاربری خودرو انتخاب شوند. تایر مطابق دستورالعمل های موجود استفاده و به طور منظم تایر و خودرو کنترل شود. این موضوع سبب میشود تا از بروز عیب در محصول جلوگیری شود.

راهنماى استفاده صحیح از:

تایر هاى رادیـال سوارى نوكيان

 

تایرهای رادیال تمام سیمی باری - اتوبوسی نوكيان

 
همچنین بخاطر بسپاريد كه:

1. فشار باد تاير بايد هميشه با مقدار پيشنهاد شده از سوی سازنده خودرو مطابقت داشته و حداقل هر دوهفته يك بار و به ويژه قبل از رفتن به مسافرت هاى طولانى، كنترل شود. این کار هم برای تایر های نصب شده و هم برای تایر زاپاس ضرورت دارد. کنترل فشار باد داخلی تاير در زمانى بايد انجام شود كه تايرها سرد باشند زيرا هنگام استفاده و در حالت گرم بودن، فشار باد داخل تایر افزایش می یابد.
تنظيم مناسب فشار باد تاير، قدرت تاير را در برابرنيروی وزن و شرايط مختلف رانندگی مانند ترمز کردن ,شتاب گرفتن و غيره بيشتر می کند به طوری که بهترين وضعيت تاير ، با فشار باد مناسب مهيا می شود.

2. آسيب ديدگى تاير مى تواند ناشى از برخورد شديد با جدول خيابان ، چاله ها و ديگر عوارض جاده و يا استفاده طولانى روى سطوح ناصاف باشد هميشه اين موارد را در نظر داشته باشيد.


3. تايرها بايد بطور منظم از نظر آسيب ديدگى ، سايش ، بريدگى ، ترك خوردگى ، تورم و غيره مورد بازرسى قرار گيرند. اجسام خارجى كه در تاير فرو رفته باشند نيز مى توانند موجب آسيب در ساختار تاير شوند. در تمام اين حالتهای آسيب ديدگى مى تواند بوسيله يك متخصص تاير مورد بررسى قرار گيرد.


4. تايرهاى مستعمل تا زمانى كه سابقه آن مشخص نباشد نبايد مورد استفاده قرار گيرند. تايرها حتى اگر مورد استفاده قرار نگيرند و يا گاهى از آنها استفاده نشود فرسوده می شوند. از علائم فرسودگى، وجود ترك های ریز روى ديواره و يا گل تاير است. تايرهاى كهنه بايد بوسيله يك متخصص تاير مورد بررسی قرار گيرند تا براى استفاده مناسب تشخيص داده شوند. در هر وضعيتى تمام تايرهايى كه بيش از 6 سال در يك خودرو مورد استفاده قرار گرفته اند بايد مورد بازرسى قرار گيرند و كنترل شوند. توجه ويژه بايد به تايرهاى زاپاس باشد زيرا ممكن است داراى طول عمر زياد يا فرسوده باشند. در چنين حالت هايى آنها را بايد با احتياط مورد استفاده قرار داد يا حتى الامكان تعويض کرد.


5. عمق آج تاير بايد بطور منظم مورد بازرسى قرار گيرد. هرچه عمق آج تاير كمتر باشد خطر سر خوردن بيشتر است. نشانگرهاى سايش تاير كه در شيارهاى آج تاير هستند هنگامى كه تايرى به آن حد سايش برسد نمايان شده و به منزله هشدار مى باشند. هنگام استفاده از تاير ها با عمق شيار کم در جاده هاى خيس بايد با دقت بيشتری رانندگى نمود.