شركت آتى نگر فردوس با هدف پاسخگویی به درخواست های مشتریان و ارائه سریعتر خدمات پس از فروش ، در قالب تقسیم بندی ایران به ٢٠ منطقه بازاریابی و استقرار کارشناسان منطقه ای شبکه خدمات مشتریان گسترده ای را در ايران بنا نهاده است

محصولات كيفى نوكيان تايرز با سرويس خدمات پس از فروش آتى و تحت ضمانت شركت اروپايى نوكيان به مشتريان در سراسر كشور عرضه می کند.

شرکت آتی نگر فردوس در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و پشتیبانی از مشتریان محترم ، محصولات كيفى نوكيان تايرز با سرويس خدمات پس از فروش آتى و تحت ضمانت شركت اروپايى نوكيان به مشتريان در سراسر كشور عرضه می کند. در هنگام خرید محصولات نوکیان تایرز ضمانت نامه این شرکت را دریافت کنید.

مطابق اين ضمانت نامه شركت نوكيان تايرز متعهد مى شود كه به مدت ٥ سال پس از تاريخ توليد، مسئوليت محصولاتى كه دچار معايب فنى ناشى از كيفيت مواد اوليه و يا فرايند توليد باشند را برعهده بگيرد. چه محصولات توليدى اين شركت در كارخانه نوكيان و چه محصولات توليدى در ساير شركتهاى تحت تملك اين شركت.

چنانچه براساس بازبينى كارخانه عيوب فنى ناشى از كيفيت مواد اوليه و يا پروسه توليد باشد، ميزان خسارت بر اساس ارزش باقيمانده از تاير محاسبه و بازپرداخت ميگردد.

به منظور بهره مندى از خدمات نوكيان تايرز، مصرف كننده بايد حداكثر ظرف مدت ٢ ماه پس از مشاهده ايراد نماينده رسمى نوكيان را مطلع نمايد.

مصرف كننده بايد فورا تاير معيوب را به نماينده نوكيان تايرز ارائه نمايد. چنانچه پس از بررسى فنى مشخص شد كه تاير داراى ايراد فنى مى باشد، محاسبه و پرداخت خسارت برابر مندرجات اين ضمانت نامه صورت مى گيرد. در غيراينصورت، هزينه ارسال تاير خسارتى به نوكيان نيز از مصرف كننده دريافت خواهد شد.

نمايندگى نوكيان تايرز بايد مصرف كننده را توجيه نمايد كه تاير چگونه و با صرف چه هزينه اى مورد بازبينى فنى كارخانه قرار خواهد گرفت.

چنانچه پس از بررسى فنى مشخص شد كه تاير خسارتى داراى ايراد فنى است، نمونه ارسالى به مصرف كننده عودت داده نخواهد شد.

چنانچه تاير خسارتى مشمول پرداخت غرامت باشد، ميزان خسارت براساس عمق باقيمانده از گل محاسبه مى شود. اطلاعات مورد نياز براى انجام اين محاسبه شامل ميزان گل باقيمانده تاير، كشور مصرف كننده، قيمت اوليه، مدل، سايز و نوع تاير توسط نماينده در قالب اسناد مربوطه تكميل و به نوكيان تايرز ارسال مى شود.

شركت نوكيان تايرز هزينه تعويض و بالانس تايرهاى خسارتى را نخواهد پذيرفت. در مورد تايرهاى يخ شكن، شركت صرفا معايب فنى تايرهايى را مى پذيرد كه ميخ آنها را خود كارخانه و يا نمايندگى مجاز نوكيان نصب كرده باشد.

در موارد فورس ماژور و يا ساير مواردى كه خارج از حوزه شركت نوكيان تايرز باشد، موارد فوق لازم الاجرا نخواهد بود، مواردى مانند جنگ ، شورش، آتش سوزى، بلاياى طبيعى، مشكلات حكومتى، معضلات صنعتى، انقطاع شبكه حمل و نقل عمومى، قطع يا كمبود مواد اوليه و يا انرژى.

در صورت وقوع شرايط فوق، شركت نوكيان تايرز تا زمان رفع مشكل و يا خروج از فورس ماژور فاقد هر گونه مسئوليت خواهد بود.

بر اساس ضمانت نامه شركت نوكيان،موارد ذيل مشمول پرداخت خسارت نخواهند شد:
فرسايش در اثر مصرف متداول
نصب نادرست تاير بر روى رينگ
انباردارى نامناسب توسط طرف ديگرى غيراز نوكيان
آسيب بر اثر مواردى كه خارج از حوزه مسئوليت نوكيان باشد مانند حمل يا نصب نادرست و يا استفاده از زنجير يا موارد مشابه
عدم ارائه دستورالعمل هاى لازم به مصرف كننده و يا ارايه اطلاعات نادرستى كه مورد تاييد نوكيان تايرز نباشد

حوزه مسئوليت هاى شركت نوكيان تايرز صرفا محدود به موارد فوق الذكر بوده و در صورت بروز خسارت هاى اتفاقى و غير مستقيم، نوكيان تايرز به هيچ وجه مسئول زيان در تجارت، خسارات مالى و خسارات ناشى از مصرف تايرهاى اين شركت نخواهد بود.

شرايط فوق صرفا مربوط به كشورهايى است كه شركت نوكيان تايرز بنا بر خواسته خود تاير را به آن كشور فروخته است.