تایر فوق، توان تحمل فشار در جاده های مختلف را به خوبی دارا هستند. با استفاده از این تایر خاص، پایداری و آرامش در رانندگی بر روی انواع جاده های آسفالت با کیفیت های متفاوت، تامین می شود. ترکیب مواد بکار رفته در این تایر، مقاومت بسیار زیاد در برابر فرسایش و برش داشته و در نتیجه طول عمر تایر را بیشتر می کند. این تایر برای خودرو های SUV  سنگین و 4WD  در انواع ون و پیکاپ طراحی شده است.

  • Nokian_Rotiiva_HT_Circumferencial_grooves_SS.jpg
  • Nokian_Rotiiva_HT_DSI_SS.jpg
  • Nokian_Rotiiva_HT_Greater_groove_volume_SS.jpg
  • Nokian_Rotiiva_HT_Groove_lift_Groove_angles_SS.jpg
  • Nokian_Rotiiva_HT_Lateral_Grooves_SS.jpg
  • Nokian_Rotiiva_HT_Polished_grooves_SS.jpg
  • Nokian_Rotiiva_HT_Silent_groove_design_SS.jpg
  • Nokian_Rotiiva_HT_SS.jpg